• ul. Krańcowa 107/11, 20-338 Lublin

Notariusz w Lublinie

Magdalena Świeboda

W naszej kancelarii notarialnej w Lublinie dokonujemy wszelkich czynności notarialnych oraz udzielamy bezpłatnych konsultacji. Doradzimy Państwu, w jaki sposób można zadbać o bezpieczeństwo swojego majątku, np. przy zawieraniu umów sprzedaży, darowizny, dożywocia lub zamiany, jak najkorzystniej uregulować stosunki majątkowe w małżeństwie, czy też przejść przez procedury związane z dziedziczeniem.

O Kancelarii Notarialnej

Magdalena Świeboda została powołana na notariusza przez Ministra Sprawiedliwości w 2022 roku. 

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). W zakresie tych uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Sporządzane przez niego akty notarialne mają charakter dokumentu urzędowego. Rolą notariuszy jest zapobieganie sporom sądowym poprzez zapewnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu.

Gwarantuje obsługę notarialną z zachowaniem poufności co do okoliczności sprawy i informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem swoich obowiązków. Oznacza to zachowanie w tajemnicy takich informacji jak historia rodziny, dane osobowe klientów czy wrażliwe dane firmowe. Zapewnia również, że czynności chronią interesy stron czynności notarialnych oraz osób trzecich, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w siedzibie kancelarii. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość dokonania czynności poza kancelarią.

Siedziba Kancelarii Notarialnej w Lublinie

Kancelaria notarialna znajduje się w Lublinie przy ulicy Krańcowej 107/11, na I piętrze budynku, do którego wejście znajduje się od strony ulicy Krańcowej (między sklepem spożywczym a restauracją). W budynku znajduje się winda. Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych nie jest ograniczony żadnymi przeszkodami.

Przed budynkiem znajduje się duży parking z wjazdem od ulicy Krańcowej, za przystankiem autobusowym i hotelem. Na parkingu należy pobrać bilet, pierwsza godzina postoju jest bezpłatna.

Do kancelarii można dojechać liniami autobusowymi nr 7, 14, 21, 23, 16, 47, 50, 55, 153, 156, 157, 158 i 161.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Istnieje możliwość umówienia czynności notarialnych poza wskazanymi godzinami, bądź w dni wolne, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

W szczególnych przypadkach dokonujemy czynności notarialnych w Lublinie poza siedzibą kancelarii.

Notariusz Lublin

Zakres czynności notarialnych w Lublinie

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, przy czym czynności takie mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusz jest również osobą zaufania publicznego.

Oferujemy możliwość dokonania czynności notarialnych, wedle obowiązujących przepisów prawa. Wykonujemy pełen zakres czynności notarialnych, określonych ustawą Prawo o notariacie i innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym:

 • sporządzanie aktów notarialnych, dokumentujących między innymi:
  • umowy przedwstępne
  • umowy deweloperskie
  • umowy sprzedaży
  • umowy przeniesienia własności
  • umowy zamiany
  • umowy darowizny
  • umowy dożywocia
  • umowy o dział spadku
  • umowy zniesienia współwłasności
  • umowy o podział majątku wspólnego
  • testamenty
  • umowy majątkowe małżeńskie
  • oświadczenia o poddaniu się egzekucji
  • oświadczenia o odrzuceniu spadku
  • ustanowienie hipoteki
  • ustanowienie służebności
  • umowy i statuty spółek
  • statuty funduszy inwestycyjnych
  • pełnomocnictwa
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
 • sporządzanie poświadczeń:
  • własnoręczności podpisu
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
  • daty okazania dokumentu
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
  • prowadzi rejestr akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej
 • spisywanie protokołów
 • sporządzanie protestów weksli i czeków
 • przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
 • sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów

Wszelkie informacje dotyczące aktów notarialnych i dokumentów niezbędnych do ich sporządzenia udzielane są bezpłatnie w siedzibie Kancelarii, telefonicznie i poprzez e-mail. Oprócz tego świadczymy również porady co do skutków prawnych zamierzonych działań notarialnych.

Skontaktuj się z nami, by uzyskać konsultacje

Telefonicznie umówisz też termin spotkania.

Opłaty notarialne – cennik

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie na podstawie umowy zawartej ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwej dla danej czynności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT), w obowiązującej obecnie stawce 23%.

Notariusz, poza taksą notarialną, pobiera w imieniu Państwa Polskiego dodatkowe podatki i opłaty, a następnie przekazuje je do odpowiednich instytucji państwowych. Są to: podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD) oraz opłata sądowa.

Notariusz nie posiada jednego stałego cennika. W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny, bądź za pośrednictwem e-maila.

Zapraszamy

Adres kancelarii: ul. Krańcowa 107/11, 20-338 Lublin (I piętro, wejście od ulicy Krańcowej, w budynku znajduje się winda).

Przed budynkiem znajduje się duży parking z wjazdem od ulicy Krańcowej, za przystankiem autobusowym. Na parkingu po pobraniu biletu, pierwsza godzina bezpłatna.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Istnieje możliwość umówienia czynności poza wskazanymi godzinami, bądź w sobotę, po uprzednim uzgodnieniu terminu. W szczególnych przypadkach dokonujemy czynności notarialnych poza siedzibą kancelarii.


embedgooglemap.net

Napisz do nas

Wyślij zapytanie. Odpowiemy jak tylko to będzie możliwe.